ข้อมูลเกี่ยวกับ - กลุ่มงานพัสดุ

  ปรัชญา

  รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

  วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการงานพัสดุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นศูนย์ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ที่สืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว

  พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

  2. จัดสำนักงานของหน่วยงานให้เป็นระบบ และมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

  3. นำเทคนิค 5 ส. มาใช้ในการปฏิบัติงาน

  4. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

  2. เพื่อพัฒนาสำนักงานให้มีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

  3. เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากรร

  4. เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานพัสดุให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

Link ที่เกี่ยวข้อง