บุคลากรประจำหน่วยงาน - กลุ่มงานพัสดุ

  `
  นายชนาเทพ นิ่มนวล
  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
  นางสาวน้ำทิพย์ ติณมาศ
  รองหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
  นางสาวสิรินทร ซ้อนสี
  รองหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
  นายอกนิษฐ์ ร่วมโพธิ์รี
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
  นางสาวปริยากร เนินริมหนอง
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
  นางสาวศันสนีย์ ศรีสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
  นายศุภชัย ทิพจินดา
  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ
  นางสาวรุ่งรวิน ภิบาลญาติ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ

Link ที่เกี่ยวข้อง